Strona główna - Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bielany" we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej, zawiadamia, że w dniu 31 marca 2012 r. w Domu Działkowca w ROD "Bielany" odbędzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 11.30. 
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 12.00.

    Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu.

    Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniu 24.03.2012 w godz. 10.00-14.00 w Domu Działkowca.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarzadu ROD z działalności za 2011 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2011 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2011 r.
9. Projekt planu pracy i preliminaża finansowego na 2012 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego) - § 82 pkt. 5 Statutu PZD.
13. Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.*
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz Ogrodu,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012 r. - § 82 pkt. 8 Statutu PZD,
planu inwestycji i remontów w tym pratycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2012 r. - § 82 pkt. 9 Statutu PZD,**
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r, - § 82 pkt. 6 Statutu PZD,
- innych dotyczących działalności Ogrodu.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
_____________________________________
* Tylko w razie zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z postanowień Statutu PZD.
** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.